Za­hra­da by mě­la být Vaší oá­zou klidu v dneš­ním uspě­cha­ném svě­tě.

Zahrada by mě­la pů­so­bit nejen es­te­tic­ky, být vy­vá­že­ně osá­ze­ná, do­ko­na­le sla­ze­ná, ale mě­li bys­te se na ní ta­ké dob­ře cí­tit. I pro­to je dob­ré svě­řit je­jí za­lo­že­ní od­bor­ní­kům. Pro­to­že však jde o po­měr­ně fi­nanč­ně ná­klad­nou zá­le­ži­tost, pouš­tí se do to­ho vět­ši­na ma­ji­te­lů po­zem­ků vlast­ní­mi si­la­mi. A čas­to jsou ve fi­ná­le bo­hu­žel zkla­ma­ní vý­sled­kem. Až poz­dě totiž zjis­tí, že ne­mo­hou jen tak za­sa­dit ob­lí­be­né ke­ře, stro­my či rost­li­ny tam, kde je na­pad­ne, ne­bo tře­ba za­lo­žit skal­ku na pro­sto­ru, kte­rý byl zrov­na vol­ný. Za­klá­dá­ní za­hra­dy má svá pra­vi­dla, kte­rá je tře­ba re­spek­to­vat.


Bez péče se neobejde žádná zahrada

Záhon je ovšem třeba dobře připravit a předem zabránit plevelům, aby se na něm rozrůstaly. Vybírat můžeme z nesčetného množství barev i tvarů štěrku, kamenů i oblázků. Celkovou péči nejvíce ovlivňuje správný výběr rostlin. Jde především o to správně vybírat druhy podle stanoviště – jeho expozice, půdních charakteristik a klimatu, rostliny jen pokvetou a nároky na jejich péči se sníží. Tomu všemu ale předchází i jeho správná příprava, zejména odplevelení a případné vylepšení substrátu (například vylehčení pískem).Ukázka realizace